Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website (waaronder rentetarieven en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties) is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met ons om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om financiële verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. is niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit het zonder verificatie of nader advies aangaan van financiële verplichtingen.

Functioneren van deze website:

Henk Jan de Heer Assurantiën B.V.  stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website:

Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden:

Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten:

Henk Jan de Heer Assurantiën B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Copyright:

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht:

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen:

Henk Jan de Heer Assurantiën B.V. kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.